Las quotes anuals d’associat son de 35€ a l’any.

Com sabeu la associació no te altres ingressos que les quotes i aportacions del nostres socis

i simpatitzants, per això que ens agradaria la vostra col·laboració.

Esperem que mantingueu el suport a la nostra associació, que ha estat l’instrument més eficaç

d’aquest darrers anys per preservar la salut de la nostra comunitat i per combatre l’agressió

soroll dels avions i la desídia de les autoritats en aquests temes.

Procediments per fer les aportacions a l’associació:

Nº de compte on fer les aportacions i pagar les quotes a l’associació Prousoroll:

2100 0276 16 0200537498 de “La Caixa”

FESTE ́N SOCI !